Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

Sist oppdatert: 26.11.2018

Gyldig fra: 01.09.2016

1 INNLEDNING

 1. Disse vilkårene og betingelser gjelder for alle salg av varer og tjenester mellom Smarttelt AS og enhver person eller selskap som aksepterer vilkårene for varer eller tjenester som selger lever til bestilleren i samsvar med disse betingelsene.
 2. Dersom andre vilkår eller betingelser skal gjelde, skal dette være bekreftet, og er kun bindende dersom det foreligger en skriftlig avtale om dette mellom kjøper og selger.

2 AVTALEN

 1. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsning i nettbutikken (herunder opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser). Eventuelt direkte korrespondanse mellom partene i for eksempel epost, samt disse salgsbetingelsene.
 2. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelser, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så frem det ikke strider mot bindende lovgivning. Bestillinger kan bl.a. rettes til e-post: salg@smarttelt.no eller på telefon (+47) 63 900 400

3 PARTENE

Selger

Firmanavn: Smarttelt AS
Adresse: Runnivegen 41, 2150 ÅRNES
Epost: info@smarttelt.no
Telefonnummer: +47 63 900 400
Organisasjonsnummer: 975 792 722

Kjøper

Kjøper er den person, firma, institusjon, organisasjons, etat, forening, bedrift eller næringsdrivende som foretar bestillingen.

4 PRISER OG PRISENDRINGER

 1. Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eksklusive gjeldende merverdiavgift og frakt. Prisene kan endres dersom eksterne forhold som selger ikke kan gjøre noe med, blir endret. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, for eksempel på selgers nettsider eller ved kontakt på telefon eller e-post. Dersom en eventuell økning i ordrens totalpris på over 5% fra bestillingsdato finner sted, er det selgers ansvar å ta kontakt med kjøperen via e-post eller telefon, for å høre om bestillingen fortsatt står ved lag med den nye prisen. Selger tar også forbehold om feil i tekster, priser og utsolgte varer. Et eventuelt fritak fra merverdiavgift må kjøperen dokumentere overfor selger.
 2. I prisen inngår ikke eventuelle omkostninger som påløper etter at kontrakten er inngått på grunn av ufullstendig eller mangelfullt grunnlagsmateriell. Selgers meromkostninger på grunn av forhold som kan tilskrives kunden etter kontraktinngåelse, slik som ønsker om endringer eller tillegg i leveransens innhold, kan også medføre tillegg til avtalt pris. Selger plikter å informere kjøper skriftlig om årsak og omfang av eventuelle ekstra omkostninger.

5 LEVERING

 1. Normal leveringstid på alle produserte varer er 3 uker (15 arbeidsdager). Produksjonstiden regnes fra det tidspunkt godkjent korrektur foreligger, eller nødvendig grunnlagsmateriell er mottatt fra kjøper.
 2. Selger skal så snart som praktisk mulig underrette kjøper om forhold som medfører forsinkelse av levering, herunder også forhold nevnt §5-3. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 7 virkedager etter levering for å kunne gjøres gjeldende.
 3. Kjøperen kan heve kjøpet kun dersom forsinkelsen medfører vesentlig kontraktsbrudd, eller selger ikke klarer å levere innen rimelig tilleggsfrist (jfr. Kjøpsloven §25). Dersom kunden blir skadelidende som følge av sen levering, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset til maksimalt 10% av fakturabeløpet for den forsinkede varen. Sen levering som følge av feil som ligger utenfor selgers kontroll dekkes ikke av dette punkt. Eksempler på slike feil kan være forsinkelse i ekstern transport.
 4. Dersom varen er spesielt tilvirket for kunden, og selger ikke uten vesentlig tap kan disponere varen på annen måte, kan kjøperen bare heve kjøpet dersom forsinkelsen medfører at han formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet (jfr. Kjøpsloven § 26).
 5. Vareleveringer hvor fraktselskapet må kjøre ut på nytt, vil medføre ekstra kostnader. 2. gangs utkjøring vil bli belastet med kr. 800,- eks- mva. Levering til privat adresse har automatisk et frakttillegg på kr. 400,- + mva.

6 RISIKO

Hvis ikke annet er særskilt avtalt skriftlig på forhånd, går risikoen over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen eller ved at levering er bekreftet fra fraktselskapet. Hvis leveringstiden er kommet, eller kjøper har fått melding om at varene er klare for henting/levert og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

7 BETALING

 1. Betaling skal skje innen 15. dager fra fakturadato.
 2. Ved spesielt store oppdrag, har selger rett til å fakturere akonto etter hvert som deler av oppdraget blir utført.
 3. For kunder som ikke vurderes kredittverdige (herunder også privatpersoner hvor kredittverdighet ikke kan måles) vil det kreves forhåndsbetaling.
 4. Fakturaer sendes via AutoInvoice, eller pr. e-mail i PDF-format kostnadsfritt. Dersom kunden ønsker tilsendt skriftlig faktura pr. post, så belastes et fakturagebyr på NOK 30,- pr. faktura.

8 RENTER OG PURREGEBYR

For privatpersoner beregnes morarenter og purregebyr til den til enhver tid maksimale sats for disse. For firmaer, organisasjoner, offentlige etater og andre bedriftskunder er det med dette avtalt at morarenter/inkassovarsel settes til 3% per mnd. etter forfallsdato/betalingsdato. Ved utsending av betalingspåminnelse/inkassovarsel vil purregebyr også beregnes. Dette kan settes til den til enhver tid maksimale purregebyrsats gitt av myndighetene.

9 SALGSPANT

Selger har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturasummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. pantelovens §3-14 flg.

10 RETURRETT

Alle bestillinger betraktes som bindende. Ønskes varen returnert til oss gjelder følgende:

 1. Gjelder for privatpersoner:
  Selger følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for retur med rett til pengene tilbake. Angrerettloven dekker salg hvor det er selger som tar initiativ til handelen, for eksempel via Direct Mail som brev eller e-post eller tilbud til kjøperen ved telefonsalg på selgerens initiativ. Varen må returneres til selger uåpnet og ubrukt innen 14 dager fra selgers forsendelsesdato. For varer hvor forsegling eller emballasje er brutt, gis det ingen returrett med mindre dette er uttrykkelig avtalt skriftlig med selger på forhånd. I slike tilfeller kan kjøperen ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen. Ved korrekt gjennomført retur i henhold til angrerettloven tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. Eventuelle utlagte gebyrer refunderes ikke.
 2. Gjelder for privatpersoner:
  Ved kunde-initierte ordrer (for eksempel e-postbestillinger eller telefonbestillinger uten oppfordring eller uten direkte tilbud fra selger på forhånd) er det ingen angrerett i lovens forstand.
 3. Gjelder for firmaer, offentlige etater, institusjoner og bedrifter/næringsdrivende:
  Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd, og fraktkostnadene ved retur betales av kunden. Retur uten avtale krediteres ikke.

11 REKLAMASJONSRETT

Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser for forbrukerkjøp (privatpersoner) er 2 år. Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser for næringskjøp (firmaer, institusjoner, organisasjoner, etater, foreninger, bedrifter/næringsdrivende) er 2 år.

12 MANGLER

 1. Selger har ikke ansvar for feil og mangler som kunden ikke har påpekt i korrektur.
 2. Dersom kunden oppfatter leveransen som mangelfull, må skriftlig reklamasjon foreligge hos selger innen 8 virkedager etter levering på kjøpers oppgitte leveringsadresse.
 3. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 (for privatpersoner) eller kjøpsloven §§ 30-40 (for firma, institusjoner, organisasjoner, etater, foreninger, bedrifter eller næringsdrivende) etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
 4. Dersom mangelen ikke hindrer at produktet kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse i markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses kundens krav på prisreduksjon. Selger er maksimalt begrenset til 25% av fakturabeløp for den påklagede vare.
 5. Kunden kan ikke under noen omstendighet kreve dekning for indirekte tap på grunn av mangler ved leveransen.
 6. Selger forbeholder seg retten til først å ha mulighet til å rette opp mangelfull leveranse med en ny – evt. en supplerende leveranse, før økonomisk kompensasjon er aktuelt.

13 BRUDD PÅ SALGS-BETINGELSER

En avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgs-betingelsene som ble avtalt ved inngåelse av ordren. Et slikt brudd fra kjøper fritar selger fra å følge standard salgs-betingelser. Utgifter som påføres selger på grunn av kjøpers brudd på salgs-betingelsene, skal betales av kjøper.

14 ANSVARSBEGRENSNING

 1. Selger har rett til å fravike kontraktfestet tilvirking og levering ved Force Majeure, inkludert men ikke begrenset til streik, lockout eller annen form for arbeidskamp, ulykker, krig, brann, eller tilsvarende omfattende uforutsette hendelser utenfor selgers kontroll.
 2. Det er kundens ansvar at de juridiske rettighetene til alle elementer er avklart og i orden. Tvister og eventuelle økonomiske krav basert på bruk av bilder eller andre elementer levert av kunden, er ikke selgers ansvar.

15 TVISTER

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser, hører inn under de ordinære domstoler, med Øvre Romerike Tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå, skal bedømmes i henhold til norske lover.

  Best på telt med reklametrykk!

  Brosjyren har produktbilder, beskrivelser og priser for alle våre produkter.
  Legg igjen din kontaktinformasjon får å laste ned brosjyren i dag!

  Legg igjen dine kontakt detaljer så tar vi kontakt så raskt som mulig for en uforpliktende prat. Vi kommer aldri til å skuffe deg!